Подробно описание

  • Обособена вътрешна мрежа със защитна стена
  • Виртуални сървъри в DMZ
  • Собствен DNS сървър
  • Собствен Web сървър
  • Собствени SMTP и IMAP/POP3 сървъри
  • Публичен уебсайт/портал
  • Вътрешен уебсайт/портал
  • Неограничен брой събдомейни
  • Собствен DB сървър
  • Неограничен брoй бази данни (MySQL и/или Postgre)
  • Собствен LDAP сървър
  • Централизирана система за аутентикция
  • FTP сървър
  • Собствен Version Conrtol сървър
  • Централизирани хранилища със Subversion (SVN)
  • Trac или Redmine мениджмънт система
  • Интеграция на хранилищата с мениджмънт системата; repo browser
  • Web системи за управление нa потребителите (phpLdapAdmin) и базите данни (phpMyAdmin и phpPgAdmin)

Това е списък на по-важните, според нас, системи. При нужда от нещо допълнително, не се колебайте да ни попитате.