„ЛИТО БАЛКАН“ е основано месец октомври 1997 г. като акционерно дружество, 100% частен капитал.

Акционери във фирмата са служители на същата или физически лица, собственици на фирми, явяващи се клиенти на печатницата: рекламни агенции, издателства и други.

Мениджърският екип е с висше полиграфическо образование, със стаж над 20 години по специалността.

През 2000 г. дружеството закупува печатницата на МФ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. София, като чрез подходящи форми (лизинг, вътрешно кредитиране) през последните 5 години е закупена и въведена в експлоатация нова техника за над 5 млн. евро.

Аргументите ни в съревнованието с конкуренцията са качество и минимални срокове.

Основните направления, в които работи фирмата са:

Ежегодният ръст на обемите е между 10 и 25%.

Основни клиенти на фирмата са:
"TEBA-Actavis" България,
"Карлсберг" България,Гърция,Хърватия,Сърбия,
"Кока Кола" България,
"Пепси Кола" България,
"Виваком",
големи издателства и рекламни агенции. Над 20% от обема на фирмата е предназначен за износ.

Нашата фирма е сертифицирана по EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015.

Поглед в бъдещето:

Gallus RCS 430 - с фабричен номер 9, работи в Лито Балкан от 2013 г.

Нова машина Gallus RCS 430

Роботизирана щанц машина SHOBER RSM 520+ SPIDER

Безспорен успех на фирмата е инвестиция за над 2.5 милиона евро, осъществена с финансовата подкрепа на ЕС. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г.“.

Последното оборудване е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 989 773,22 лв., без включен ДДС, от които 696 420,63 лв. безвъзмездна финансова помощ (591 957.54 лв. европейско и 104 463.09 лв. национално финансиране) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 1 293 352,59 лв. собствено съфинансиране.

Gallus RC 430 е произведена в Швейцария и представлява комплекс от агрегати за производство на гъвкави опаковки, етикети на самозалепващи се материали (моно и композитни). Голямо е разнообразието от печатни материали:

Машината е уникална със своите технологични възможности за подбиране на оптимални варианти за печат от 5 офсетови секции, 6 секции за флексопечат, дълбок печат, сито, топъл печат, релеф, щанцване и перфорация.

Подходяща е за отпечатване на висок клас опаковки за козметичната и фармацевтична промишленост, самозалепващи се етикети за консервната промишленост и за опаковане на замразени храни, етикети за вина и други напитки, меки опаковки за бисквити, вафли, снаксове, чипсове, различни тестени изделия.

Лито Балкан АД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0200-C01 от 14.01.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.


На 11.12.2019г., се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0052 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Лито Балкан" АД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0052-C01/19.11.2018 г. между Министерство на икономиката и "Лито Балкан" АД. Като следствие от изпълнението на ДБФП, печатница „Лито Блакан“ АД въведе за първи път в България, пилотно иновативен производствен процес "Печат на ролни, фолийни етикети за вграждане чрез флексо печат", чрез закупуване на двуцветна ролна печатна машина и роботизирана автоматична щанца.

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 989 773,22 лв., без включен ДДС, от които 696 420,63 лв. безвъзмездна финансова помощ (591 957.54 лв. европейско и 104 463.09 лв. национално финансиране) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 1 293 352,59 лв. собствено съфинансиране.

На събитието присъстваха представители на традиционни и дигитални медии, на други печатници, клиенти на "Лито Балкан" АД, потребяващи продуктите на компанията, Съюзът на печатарската индустрия в България. По време на срещата се отдели значително внимание на иновативния процес, предмет на внедряване по проекта, като се постави акцент върху приложимостта му в различни печатници. Демонстрирани бяха закупените двуцветна ролна печатна машина и роботизирана автоматична щанца.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ


за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0052 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Лито Балкан" АД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“


На 11.12.2019г.,от 11:00 часа, в гр. София, бул. „Цариградско шосе“, 113-А, в сградата на печатница „Лито Балкан“ АД, ще се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект

BG16RFOP002-3.004-0052 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Лито Балкан" АД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0052-C01 /19.11.2018 г. между МИ и "Лито Балкан" АД.

Като следствие от изпълнението на ДБФП, печатница „Лито Блакан“ АД въведе за първи път в България пилотно иновативен производствен процес "Печат на ролни, фолийни етикети за вграждане чрез флексо печат", чрез закупуване на двуцветна ролна печатна машина и роботизирана автоматична щанца.< /p>

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 989 773,22 лв., без включен ДДС, от които 696 420,63 лв. безвъзмездна финансова помощ (591 957.54 лв. европейско и 104 463.09 лв. национално финансиране) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 1 293 352,59 лв. собствено съфинансиране.

Иновативният за България производствен процес "Печат на ролни, фолийни етикети за вграждане, чрез флексо печат" разполага със следните предимства пред алтернативните процеси:

1. Сушене чрез обдухване на продукцията в процеса на печат с горещ въздух - иновативния процес предвижда прилагане на сушене на положения антистатичен лак чрез обдухване с горещ въздух в печатния процес.

2. Иновативно намастиляване, без воден баланс - флексо печатът предвиден за внедряване с иновативния процес, не прилага воден баланс в печатния процес на използваната печатна преса.

3. Напълно автоматизирано щанцоване - иновативния процес "Печат на ролни, фолийни етикети за вграждане, чрез флексо печат" предлаган от печатница „Лито Балкан“ АД прилага революционно нов за България подход на щанцоване - чрез изцяло автоматизирани дейности по щанцоване и стифиране на продукцията.

Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, а също така и във връзка с изпълнение на дейност „Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта“ от горецитирания Договор за БФП, екипът на „Лито Балкан“ АД организира заключително информационно събитие, с което цели да разясни и мултиплицира резултатите от проекта.

На заключителното информационно събитие са поканени представители на всички заинтересовани страни от проекта: представители на УО на ОПИК, представители на компаниите доставили и въвели машините, представители на традиционни и дигитални медии, представители на други печатници, основни клиенти на "Лито Балкан" АД, потребяващи продуктите на компанията, Съюзът на печатарската индустрия в България.

При провеждане на информационната работна среща, ще се отдели значително внимание на иновативния процес, предмет на внедряване по проекта, като ще се постави акцент върху приложимостта му в различни печатници
На 19.12.2018г., в сградата на печатница „Лито Балкан“ АД, гр. София, се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0052 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Лито Балкан" АД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0052-C01 /19.11.2018 г. между Министерство на икономиката и "Лито Балкан" АД.Като следствие от изпълнението на ДБФП, печатница „Лито Блакан“ АД ще въведе за първи път в България, пилотно иновативен производствен процес "Печат на ролни, фолийни етикети за вграждане чрез флексо печат", чрез закупуване на двуцветна ролна печатна машина и роботизирана автоматична щанца.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 989 773,22 лв., без включен ДДС, от които 696 420,63 лв. безвъзмездна финансова помощ (591 957.54 лв. европейско и 104 463.09 лв. национално финансиране) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 1 293 352,59 лв. собствено съфинансиране.

На събитието присъстваха представители на традиционни и дигитални медии, на други печатници, клиенти на "Лито Балкан" АД, потребяващи продуктите на компанията, Съюзът на печатарската индустрия в България. По време на срещата се отдели значително внимание на иновативния процес, предмет на внедряване по проекта, като се постави акцент върху приложимостта му в различни печатници.ПОКАНА

За встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0052 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Лито Балкан” АД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0052-С01 от 19.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Лито Балкан” АД.


За нас ще бъде удоволствие да присъствате на събитието, което ще се проведе на 19.12.2018 г. от 11 часа, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 113-А, в сградата на „Лито Балкан” АД, заседателна зала, ет. II

На 19.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Лито Балкан” АД се подписадоговор BG16RFOP002-3.004-0052-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)„Повишаване на ресурсната ефективност в "Лито Балкан" АД, чрез реализация на пилотнии демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. Предметът на ДБФПе внедряване в производствената практика на компанията иновативен за България производственпроцес "Печат на ролни, фолийни етикети за вграждане, чрез флексо печат", чрез закупуване надвуцветна ролна печатна машина-1бр и роботизирана автоматична щанца-1 бр.Проектът е насочен към повишаване на ресурсната ефективност на печатница "ЛитоБалкан" АД, чрез внедряване на производствена (процесна) иновация - "Печат на ролни, фолийниетикети за вграждане, чрез флексо печат", чрез закупуване на Двуцветна ролна печатна машина-1бр и Роботизирана автоматична щанца-1 бр. Внедряването на този иновативен производственпроцес ще позволи спестяване на основни суровини за производството на фолийни етикети завграждане - биаксиално полипропиленово (ВОРР) фолио, флексомастила с ниска миграция (LM),изопропилов алкохол, антистатичен лак; намаляване с над 96.38% на отпадъците от фолио(пластмаси) с код 20 01 39, с 39.62% на отпадъците от метални опаковки с код 15 01 04 (опаковкина мастила) и преминаване на печатница "Лито Балкан" АД към първа степен на "предотвратяване"на отпадъка съгласно йерархията за управление на отпадъците; намаляване на употребата наопасни химически вещества, каквото е изопропиловият алкохол; повишаване на ефективността напроизводствените разходи с над 16% спрямо 2016 г. и намаляване на количеството емисии ватмосферата от производствената дейност. Внедряването на иновацията ще разширипроизводствения капацитет на печатница "Лито Балкан" АД за производство на фолийни етикетиза вграждане с 28 пъти, тъй като ще повиши скоростта на печат, без генериране на съществениобеми макулатури и ще даде възможност на компанията да разшири пазарния си дял средпроизводителите на фолийни за вграждане етикети. В проекта са предвидени и дейности заорганизиране и провеждане на събития и публикации в традиционни и дигитални медии замултиплициране на резултатите по проекта.

Общата сума на инвестицията е 1 989 773,22 лв., без включен ДДС, от които 696 420,63 лв.безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 г. (591 957,54 лв. европейско и 104 463,09 лв. национално финансиране) и 1 293 352,59лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност впроизводствената дейност на "Лито Балкан" АД, чрез въвеждане на иновативен за Българияпроизводствен процес за "Печат на ролни, фолийни етикети за вграждане, чрез флексо печат", като по този начин реализирания проект ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква дадоведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процесв други печатници у нас

Специфични цели:

 Внедряване на иновативен производствен процес "Печат на ролни, фолийни етикети завграждане, чрез флексо печат";

 Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес;

 Намаляване на себестойността на произвежданата продукция;

 Реализация на пилотен проект със силно изразен демонстрационен ефект.

Резултати:

 Въведен уникален за България, иновативен процес за „Печат на ролни, фолийни етикети завграждане, чрез флексо печат“

 Закупена и въведена в експлоатация Двуцветна ролна печатна машина-1бр.;

 Закупена и въведена в експлоатация Роботизирана автоматична щанца-1 бр;

 Намаляване използването на суровини - иаксиално полипропиленово (ВОРР) фолио, флексомастила с ниска миграция (LM), изопропилов алкохол, антистатичен лак;

 Намаляване на генерираните отпадъци от производствената дейност - отпадък "фолио"(пластмаси с код 20.01.39) и предотвратяване образуването на отпадък "фолио";

 Увеличен производствен капацитет на предприятието; Изпълнена дейност за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на "ЛитоБалкан" АД;

 Проведено встъпително събитие за мултиплициране на резултатите от проекта-1 бр; Проведено заключително събитие за мултиплициране на резултатите от проекта-1 бр;

 Широко информирани заинтересовани страни относно мултиплициране на резултатите отпроекта.

 Публикувана специализираната публикация за мултиплициране на резултатите от проекта- 2 бр.

 Публикувано прессъобщение за мултиплициране на резултатите от проекта - 2 бр.

 Повишена информираност на заинтересованите страни за иновативния процес и успешнотому внедряване в България.

 Извършени измервания на показатели за емисии от акредитирана съгласно стандарт БДСEN ISO 17025 лаборатория;

 Приложени към одит за ресурсна ефективност протоколите от направените замервания идоказателства за акредитацията на лабораторията.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Договор за БФП BG16RFOP002-3.004-0052-С01 „ Повишаване на ресурсната ефективност в "Лито Балкан" АД, чрез реализацияна пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите “, финансиран от Оперативна програма„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Тозидокумент е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕСчрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Лито Балкан“ АД“и при никакви обстоятелстване може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО