ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО
НА “ЛИТО БАЛКАН” АД
Цялостната дейност на Висшето ръководство и на персонала на "Лито Балкан" АД е насочена към постоянното подобряване и усъвършенстване на поддържаната Система за управление на качеството и осигуряване на съответствието на предоставените продукти и услуги с изискванията към тях. За целта Дружеството е разработило, внедрило и поддържа Система за управление на качеството за производство и продажба на печатни издания – книги, списания, самозалепващи етикети, етикети, заготовки за гъвкави опаковки, рекламни материали, албуми, твърда подвързия.

Висшето ръководство поема ангажимента да осигури всички необходими ресурси за ефикасното функциониране, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството (СУК), за да повиши удовлетвореността на своите клиенти. Целта ни е да поддържаме внедрената Система за управление на качеството и да работим за постоянното й усъвършенстване в съответствие с всички действащи и касаещи нашата дейност закони и нормативни актове, както и национални, европейски и международни стандарти.

Политиката ни в областта на качеството се базира на седемте принципа за управление на качеството и е изложена в настоящата Декларация на ръководството и в т. 5.2. на Наръчника по качеството. Убедени сме, че само високото качество на предлаганите от нас продукти и услуги и целенасочените действия за постоянно подобряване на основните групи процеси, определени като необходими за ефикасното функциониране на СУК (управленски процеси, бизнес процеси и поддържащи процеси). Ефикасното функциониране на СУК и нейните процеси могат да осигурят просперитет, възможности за реализиране на стратегическата насоченост на дружеството за устойчиво развитие, разширяване на неговия пазарен дял и износ, удовлетворяване на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, а така също и повишаване удовлетвореността на нашите клиенти.

Висшето ръководство на „Лито Балкан” АД се ангажира да спазва изискванията на нормативните актове, създадени от законодателен или друг компетентен държавен орган, в това число и по отношение на здравословни и безопасни условия на труд. Създаването на подходяща заобикаляща среда (социални, психологически и физически параметри за изпълнение на фирмените процеси) е приоритет на Висшето ръководство. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е негова постоянна грижа, за да може творческият потенциал да бъде реализиран по най-добрия начин за изпълнение на целите по качеството.

Висшето ръководство поема също така ангажимента да наблюдава и проверява информацията за външните и вътрешните обстоятелства и условия, в които дружеството осъществява своята дейност, както и потребностите и очакванията на заинтересованите страни от дейността на дружеството. Висшето ръководство ще провежда ежегодно преглед на ефикасността на функционирането на СУК и нейните процеси и ще оценява ефикасността на определените действия за овладяване на потенциалните рискове и възможности. На базата на прецизен и обоснован анализ на функционирането на СУК висшето ръководство ще взема решения за нейното постоянно подобряване на базата на резултатите от вътрешните одити, наблюденията, измерванията и анализите на данните за процесите и предоставяните продукти и услуги.

Един от ключовите проблеми при постигането на целите на Дружеството е гарантиране на професионалната компетентност и квалификация на персонала и нейното постоянно повишаване в съответствие с най-новите постижения в областта на печатното производство, като използва най-съвременна и високопроизводителна техника.

Ръководството на "Лито Балкан" АД поема задължението да следи за правилното приложение, поддържане и усъвършенстване на внедрената Система за управление на качеството и за създаване условия за нейното ефикасно функциониране. Тази отговорност е осъзната и подкрепяна от целия персонал на Дружеството и в частност от отговорните длъжностни лица, заемащи ключови позиции в организационната структура на "Лито Балкан" АД.

Персоналът на дружеството може да се обръща към нас по всички въпроси, касаещи функционирането на Системата за управление на качеството, и да участва в нейното постоянно подобряване, като прави предложения, свързани с изпълняваната от отделните сътрудници дейност, както и при отстраняването на установените или потенциални несъответствия.

Изискваме от персонала на Дружеството абсолютна прецизност и стриктност при изпълняването на дейностите за изпълнение на процесите, описани в документираната информация, подкрепяща определения обхват на СУК.

Наръчникът по качеството, Версия 01 и документираната информация, подкрепяща определения обхват на СУК, влизат в сила от 01.07.2019 г.ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО НА „ЛИТО БАЛКАН ” АД
ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДАПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЛИТО БАЛКАН ” ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ- КНИГИ, СПИСАНИЯ, САМОЗАЛЕПВАЩИ ЕТИКЕТИ, ЕТИКЕТИ, ЗАГОТОВКИ ЗА ГЪВКАВИ ОПАКОВКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, АЛБУМИ ТВЪРДА ПОДВЪРЗИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПРОДУКТА, ДЕЙСТВИЯ И ПОСТИГАНЕ НА СИНХРОН МЕЖДУ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.За постигането на тези цели „ЛИТО БАЛКАН ” АД насочва усилията си в следните направления:

Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на околната среда във „ЛИТО БАЛКАН ” АД и за активното участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие и поддържане.

Като Изп. Директор на „ЛИТО БАЛКАН ” АД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по управление на околната среда при изпълнението на производствената дейност на фирмата.


Изп. Директор: инж.Борис Димитров Дата: 03.01.2018 г.